Emporio Group s.r.o.

Dřevo Krušných hor ve vazbě na polytechnické vzdělávání učitelek MŠ

 

 

Fotogalerie

Společnost Emporio group s.r.o. realizuje od 8. srpna 2014 do 30. června 2015 projekt - Dřevo Krušných hor ve vazbě na polytechnické vzdělávání učitelek MŠ pod registračním číslem: 1.07/1.3.00/48.0102, předloženého v rámci výzvy MŠMT z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, IPo - oblast podpory č. 1. 3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.

Hlavní aktivitou je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy, podaktivitou podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání.

Záměrem projektu je zkvalitnit počáteční vzdělávání, inovativně podpořit profesní rozvoj pedagogů – učitelek a učitelů mateřských škol v Ústeckém a Karlovarském kraji, konkrétně na Mostecku a Karlovarsku, realizací komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Technická tvořivost v předškolním vzdělávání se opírá o regionální tradici řemesel, především o zpracování dřeva a o přírodní materiály dostupné v našem regionu.

Pedagogové se budou vzdělávat formou prezenčního, zážitkového vzdělávání za asistence odborných lektorů – doktor pedagogiky - truhlář, lesník, apod. Zařazením praktických dílen a propojením teorie s praxí, si cílová skupina osvojí manipulaci s jednoduchým nářadím, ale i s elektrickými hobby nástroji a činnosti s různým technickým materiálem, například kov, textil, přírodniny. Motivační nitkou celého projektu je dřevo. Cílové skupině bude nabídnut jednodenní vzdělávací program, seminář s dílnou - Drumben jako učební pomůcka pro rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a dvoudenní vzdělávací program v Krušných horách - Objevujeme poklady v polytechnické dílně. Rovněž seminář s dílnou.

Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je inovativně zapracovat polytechnickou gramotnost do vzdělávacího procesu ve vazbě na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to jak teoreticky, tak i prakticky. Na absolvovaná školení navazuje tzv. „Mobilní dílna“. Pomocí ní se následně monitoruje, jakým způsobem dochází k přenosu získaných kompetencí do praxe.

Výstupem projektu bude velmi hodnotný podpůrný vzdělávací – metodický materiál z obou vzdělávacích programů, dále vzdělávací materiál zahrnující zkušenosti a podněty tzv. - Evaluační sborník DVPP s příklady dobré praxe, doplněný fotodokumentací a pracovními postupy k jednotlivým výrobkům ze všech sedmi opakujících se cyklů dalšího vzdělávání. Díky němu budou moci učitelky z mateřských škol dvou krajů úspěšně aplikovat moderní přístup k polytechnickému předškolnímu vzdělávání ve své pedagogické praxi. Všichni účastníci jej obdrží na konci projektu v červnu 2015, kdy bude realizován závěrečný evaluační workshop. Celkem počítáme se zapojením 110 osob, učitelek/lů MŠ do každé ze tří klíčových aktivit projektové žádosti.

 

M.Vydrová – manažer projektu

Vladimíra Hotová – věcný manažer, jednatelka společnosti

Dokumenty:

- 1010-2015_EMPORIO_pracovni_listy.pdf
- Emporio - Evalucni_sbornik.pdf
- vystupy - Objevujeme_poklady_II.pdf
- vystupy  VPDrumben.pdf

Strana 5 z 7

5

Mapa


Zobrazit místo Emporio Group na větší mapě

EMPORIO GROUP, s.r.o.

Sídlo společnosti:
Tylova 541
436 01 Litvínov

tel.:      +420476702383
fax:      +420476702383
mob.:   +420777612345

Školící a rekvalifikační centrum

Středisko:

Klíny č.p. 62
PSČ 43601

Close